وقت سفارت تاجیکستان

مدارک مورد نیاز :  

  • اسکن پاس  با کیفیت بالا
  • اسکن عکس با کیفیت بالا  
  • فرم مشخصات فردی 

 

مسافرحضوری بعد از گزفتن وقت  با مدارک میتواند وارد سفارت شود  
ویزا نشدن از طرف سفارت  به عهده آژآنس نمیباشد

1371-1397 احمدزاده (سفرپیما)
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سفرپیما تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.